Lịch phát sóng HTV1 ngày 22/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

1 Like

Lịch phát sóng HTV1 ngày 16/2/2018

0g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 15/2/2018

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 14/2/2018

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 13/2/2018

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

7 Likes

Lịch phát sóng HTV1 ngày 12/2/2018

00g00 An toàn giao thông TP 00g30 Khoa học công nghệ 01g00 Chương trình tổng hợp 01g20 Chương trình VHNTTG 01g50 Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 Chương trình văn nghệ 03g00 Chương trình…

3 Likes